Sunuş

AGÜ Akademi

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üçüncü nesil üniversite vizyonuna sahip kurumumuzda hayat boyu öğrenme etkinliklerini gerçekleştirmek için sürekli eğitim birimimiz AGÜ Akademi kurulmuştur. 

AGÜ Akademi;

- Yabancı Dil (Genel İngilizce, Business English, Speaking vb.),

- Mesleki ve kişisel gelişim,

- Bilişim Kursları,

- Konferans, seminer,

- Hizmet içi eğitim (Özel sektöre veya kamu sektörüne),

- Danışmanlık gibi alanlarda faaliyetler yürütmeyi hedeflemektedir.

1. Amacı: AGÜ Akademi (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) kamu kurumlarına, özel sektöre ve bireylere nitelikli eğitimler vererek, danışmanlık hizmetleri sunarak bireylerin/toplumun istek ve ihtiyaçlarını çağın gereklerine uygun metotlarla hızla karşılamak amacıyla kurulmuştur.

2. AGÜ Akademinin Farkı: Her biri kendi alanında marka olan kurumlarla akademik nitelik ve evrensellik bağlamında yapılan yurt içi ve yurt dışı iş birlikleri, nitelikli akademik kadroyla uluslararası alanda da geçerliliği olan güncel bilginin aktif öğrenme yöntemiyle sunulması AGÜ Akademinin en belirgin farklılığıdır.

3. AGÜ Akademinin Çalışma Alanı: AGÜ Akademi; eğitim, danışmanlık ve belgelendirme hizmetleri gibi ana başlıklarda faaliyetler gerçekleştirecektir.

4. AGÜ Akademinin Öğrencilere Katkıları: AGÜ Akademi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim öğrencilerinin ve mezunlarının teorik birikimlerine katkı sağlayacak ve onların mesleki anlamda daha nitelikli, daha üretken bireyler olmasına yardımcı olacak eğitimler düzenleme sorumluluğunu üstlenmiştir.

5. Öğrencilere Sunulan Hizmetler:  Değişik formatlarda dil eğitimleri, özellikle bilişim sektöründe uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar (TOEFL, Cisco vb.) için gereken hazırlık kursu eğitimleri, ayrıcalıklı donanım ve yazılım eğitimleri vb.

6. AGÜ Akademinin Topluma Katkıları: AGÜ Akademi, nitelikli iş gücü yetiştirmek ve bireylerin kişisel gelişimlerini arttırmak için uygulamaya yönelik eğitime özel önem vererek mikro düzeyde işletmelerin, makro anlamda ülkemizin rekabet gücünü arttırmak, insanımızın mevcut kültürüne olumlu katkılarda bulunmak için farklı formatlarda etkinlikler planlamaktadır.

7.Topluma Sunulan Hizmetler: Birçok disiplini bir araya getirerek oluşturulan sertifikasyon programlarıyla kişisel gelişim yanında mesleki gelişime de katkı sağlayacak ve bölgenin eğitim seviyesini yükseltmeye yarayacak etkinlikler planlanmıştır. Bu bağlamda nitelikli ara eleman sıkıntısının her geçen gün arttığı özel sektörün bu ihtiyacını karşılamasına yardımcı olacak vasıflı elemanların yetiştirilmesi, mevcut elemanların becerilerinin geliştirilmesi, nitelikli ve güncel akademik bilginin iş hayatında uygulama alanı bulmasına, üretimi ve kârı arttırmaya yarayacak ayrıcalıklı danışmanlık hizmetleri, mesleki yeterlilikler için belgelendirme hizmetleri gibi etkinlikler, AGÜ Akademinin öncelikleri arasındadır.

 

The AGU Academy

The Continuing Education, Application and Research Center

The AGU Academy has been established with the purpose of carrying out continuing education activities at our university, which has the third-generation-university vision.

The AGU Academy aims at

- Foreign Language Education (Business English, Speaking, etc.)

- Professional and personal development,

- Information Technologies Training,

- Conference, seminar organizations,

- In-service training (for private or public sector),

- Offering consulting services.

1. Objective: The AGU Academy (The Continuing Education, Application and Research Center) has been established to address the needs of individuals/society quickly with appropriate methods of the age by way of offering quality training and consulting services to public institutions, private companies and individuals.

2. How the AGU Academy is Different: The AGU Academy is different in that it establishes domestic and international cooperation with companies each of which is a valuable brand in its respective business segment within the scope of academic quality and universality; it provides up-to-date information which is valid internationally through active learning with qualified faculty.

3. The AGU Academy's Area of Focus: The Academy focuses its activities on education, consultancy and certification.

4. What Students Gain with the AGU Academy: The AGU Academy takes upon responsibility of organizing training sessions to increase theoretical knowledge of primary school, secondary school and university students and to help them be more productive individuals.

5. Services Students Are Provided with: Various types of language courses, preparation courses for internationally valid certificates, especially in informatics (TOEFL, Cisco, etc.), exclusive hardware and software training, etc.

6. The AGU Academy's Social Impact: The AGU Academy attaches special importance to performance-oriented training with the purpose of educating qualified labor force and helping with the personal development of individuals, and plans various kinds of activities to increase competitive power of companies at the micro level and of our country at the macro level and to contribute positively to the existing culture of our people.

7. Services the Society Is Provided with: Activities have been planned, which will contribute to personal and professional development and increase educational level of the region through certification programs composed of many different disciplines. In this regard, priority areas of the AGU Academy are as follows: training mid-level staff, the need for whom is increasing each day in the private sector; skill development for the existing mid-level staff; exclusive consulting services for incorporating quality and current academic knowledge into business life, thus increasing production and profit; certification for professional competences.

Click here for statistics (2018)

Click here for statistics.

.

.